CSR

โครงการพัฒนาบ้านเกิด

กิจกรรมภายในองค์กรที่ ต้องการสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เคยเรียน โรงเรียนของบุตรหลานตนเอง หรือ ชุมชนของตนเอง ให้ได้รับโอกาส หรือเติมเต็มในสิ่งที่ขาด โดยผ่านการนำเสนอโครงการที่พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ในการนำเสนอโครงการ ที่ต้องการจะทำกับบ้านเกิดของตนเอง และทางบริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกโครงการที่มีความน่าสนใจ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนั้นๆ ได้สูงสุด และทำการสำรวจพื้นที่ ดูความเป็นไปได้ของโครงการที่นำเสนอพร้อมกับการออกแบบ จนดำเนินการให้สำเร็จตามโครงการที่พนักงานผู้ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอมา พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานที่ถูกต้อง ไปจนถึงการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ให้อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่ส่งมอบมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กับชุมชน

โครงการห้องน้ำรักสะอาด

โครงการห้องน้ำรักสะอาด ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการห้องน้ำรักสะอาด เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และคืนกำไรสู่สังคม จากแนวคิดที่ได้สำรวจห้องน้ำตามสถานศึกษาต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่มีสภาพที่ทรุดโทรม สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ระบบบำบัด ระบบต่างๆ อาทิเช่น น้ำ อากาศ การถ่ายเทภายในห้องน้ำ มีปัญหา รวมถึงเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค จึงได้เริ่มโครงการห้องน้ำรักสะอาด จัดทำตั้งแต่ การออกแบบรูปแบบของอาคาร และห้องน้ำ ชาย – หญิง – คนพิการ จะต้องมีระบบการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างที่ดีตามหลักของสุขอนามัย รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ จะต้องมีความทนทาน และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย หรือมีอะไหล่เพื่อซ่อมแซมได้ทดแทนการซื้อใหม่ มอบให้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่ขาดแคลน โดยรูปแบบของอาคารและห้องน้ำ จะต้องมีระบบการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างที่ดีตามหลักของสุขอนามัย รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ จะต้องมีความทนทาน และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย หรือมีอะไหล่เพื่อซ่อมแซมได้ เพื่อทดแทนการซื้อใหม่ จนถึงปัจจุบัน ( ปี 2565 ) บริษัทฯ ได้ส่งมอบอาคารห้องน้ำรักสะอาดไปกว่า 28 โครงการ รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ […]

Your cart

No products in the cart.