• Home
  • CSR
  • โครงการพัฒนาบ้านเกิด

โครงการพัฒนาบ้านเกิด

[wpml-string context=”kyoto-text” name=”date”]Date[/wpml-string] 
[wpml-string context=”kyoto-text” name=”written”]Written by[/wpml-string]

กิจกรรมภายในองค์กรที่ ต้องการสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เคยเรียน โรงเรียนของบุตรหลานตนเอง หรือ ชุมชนของตนเอง ให้ได้รับโอกาส หรือเติมเต็มในสิ่งที่ขาด โดยผ่านการนำเสนอโครงการที่พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ในการนำเสนอโครงการ ที่ต้องการจะทำกับบ้านเกิดของตนเอง และทางบริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกโครงการที่มีความน่าสนใจ

สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนั้นๆ ได้สูงสุด และทำการสำรวจพื้นที่ ดูความเป็นไปได้ของโครงการที่นำเสนอพร้อมกับการออกแบบ จนดำเนินการให้สำเร็จตามโครงการที่พนักงานผู้ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอมา พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานที่ถูกต้อง ไปจนถึงการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ให้อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่ส่งมอบมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กับชุมชน

Your cart

No products in the cart.