• Home
  • CSR
  • โครงการห้องน้ำรักสะอาด

โครงการห้องน้ำรักสะอาด

[wpml-string context=”kyoto-text” name=”date”]Date[/wpml-string] 
[wpml-string context=”kyoto-text” name=”written”]Written by[/wpml-string]

โครงการห้องน้ำรักสะอาด

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการห้องน้ำรักสะอาด เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และคืนกำไรสู่สังคม จากแนวคิดที่ได้สำรวจห้องน้ำตามสถานศึกษาต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่มีสภาพที่ทรุดโทรม สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ระบบบำบัด ระบบต่างๆ อาทิเช่น น้ำ อากาศ การถ่ายเทภายในห้องน้ำ มีปัญหา รวมถึงเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค

จึงได้เริ่มโครงการห้องน้ำรักสะอาด จัดทำตั้งแต่ การออกแบบรูปแบบของอาคาร และห้องน้ำ ชาย – หญิง – คนพิการ

  • จะต้องมีระบบการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างที่ดีตามหลักของสุขอนามัย รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ จะต้องมีความทนทาน และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย หรือมีอะไหล่เพื่อซ่อมแซมได้ทดแทนการซื้อใหม่
  • มอบให้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่ขาดแคลน โดยรูปแบบของอาคารและห้องน้ำ จะต้องมีระบบการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างที่ดีตามหลักของสุขอนามัย
  • รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ จะต้องมีความทนทาน และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย หรือมีอะไหล่เพื่อซ่อมแซมได้ เพื่อทดแทนการซื้อใหม่ จนถึงปัจจุบัน ( ปี 2565 ) บริษัทฯ ได้ส่งมอบอาคารห้องน้ำรักสะอาดไปกว่า 28 โครงการ

รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ จะต้องมีความทนทาน และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย หรือมีอะไหล่เพื่อซ่อมแซมได้ เพื่อทดแทนการซื้อใหม่ จนถึงปัจจุบัน ( ปี 2565 ) บริษัทฯ ได้ส่งมอบอาคารห้องน้ำรักสะอาดไปกว่า 28 โครงการ

Your cart

No products in the cart.