วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • Home
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตที่เข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ ในทุกพื้นที่ของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • พัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในกระบวนการผลิต วิจัย พัฒนา สรรหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
  • พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะพร้อมสำหรับ การเติบโตของธุรกิจพร้อมส่งมอบคุณภาพมาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
  • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี สร้างและรักษา ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ พร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

Your cart

No products in the cart.