ร่วมงานกับเรา

ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรการก๊อกน้ำสแตนเลส กับทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาองค์กรให้เติบโตไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เราต้องการ ผู้ที่จะเดินก้าวไปพร้อมกับเรา ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล

ค่านิยมองค์กร
“นวัตกรรม ล้ำหน้า ลูกค้าประทับใจ ให้ความสำคัญกับบุคลากร พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม”

ผลตอบแทน /สวัสดิการ
1. ประกันสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรากรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
2. กองทุนทดแทนเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีที่เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน
3. ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชม.
4. ตรวจสุขภาพประจำปีเราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ
5. ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัยจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีตัวพนักงานเอง และกรณีบุคคลในครอบครัว (บิดา/มารดา)
7. โทรศัพท์มือถือเราจัดให้พนักงานได้รับโทรศัพท์มือถือไว้ใช้สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับพนักงาน และหน่วยงานภายนอก
8. สวัสดิการบ้านพักตากอากาศเรามีบ้านพักตากอากาศที่หัวหิน "บ้านคุ้นเคย" สำหรับพนักงานระดับ B2 ขึ้นไป
9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีเราจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ร่วมกับฝ่ายโรงงาน