• หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร

  คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่าง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรู้เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ ไฮโดรลิค, นิวเมตริค, PLC, CNC, ไฟฟ้า

  ลักษณะงาน

  1. วางแผน กำกับ ดูแลประเมินผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  2. วางแผน กำกับ ดูแลประเมินผลการซ่อมไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  3. วางแผนงาน กำหนดเป้าหมายในการทำงานของแผนก
  4. จัดทำคู่มือเอกสารขั้นตอนการทำงานและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

  ผลตอบแทน

  1. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
  2. การฝึกอบรม
  3. ประกันสังคม

  สมัคร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

  คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  ลักษณะงาน

  1. ติดต่อ เสนอราคา นำเสนอสินค้าทุกชนิดให้ฝ่ายขายต่างประเทศ
  2. รับคำสั่งซื้อ, การผลิต, การเรียกเก็บค่าสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้าและกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  3. เก็บข้อมูลยอดขายของลูกค้าและการทำรายงานยอดขาย
  4. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. เก็บข้อมูลตลาด วิเคราห์ และนำเสนอในตลาดที่ตนรับผิดชอบ

  ผลตอบแทน

  1. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
  2. การฝึกอบรม
  3. ประกันสังคม

  สมัคร

 • เจ้าหน้าที่ IT Support

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการ์ณในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  4. ความสามารถพิเศษ: สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ Hardware, software, อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายได้

  ลักษณะงาน

  1. จัดทำแผนผัง network พร้อม update ทุกๆ 6 เดือน
  2. ตรวจเช็คทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ hardware, software, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์เครือข่ายทุกๆ 3 เดือน
  3. วิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และ software และระบบเครือข่ายภายในองค์กร
  4. ตรวจเช็คการใช้สิทธิ์ของคอมพิวเตอร์และ software และระบบเครือข่ายภายในองค์กร
  5. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

  ผลตอบแทน

  1. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
  2. การฝึกอบรม
  3. ประกันสังคม

  สมัคร

 • พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

  ลักษณะงาน

  1. รับสินค้าตามใบส่งมอบสินค้าจากแผนกประกอบ
  2. ตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้าที่ส่งมอบและเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลัง
  3. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งส่งสินค้า
  4. จัดเก็บสินค้าและจ่ายสินค้าให้กับหน่วยงานที่มาเบิกสินค้า
  5. แพ็คสินค้า+ขนสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์

  ผลตอบแทน

  1. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
  2. การฝึกอบรม
  3. ประกันสังคม

  สมัคร

 • พนักงานขาย (โครงการ) 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 22-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด/บริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย 2 ปี ขึ้นไป
  4. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์สำนักงานเป็นอย่างดี
  6. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  7. มีบุคคลค้ำประกัน
  8. มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่

  ลักษณะงาน

  1. ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. ส่งเสริมงานขายผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการเข้าพบลูกค้าและหาลูกค้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
  4. ประสานงานกับช่องทางจำหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา และหามาตรการป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ รวมถึงการติดตามด้านคุณภาพสินค้าและให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้า
  5. จัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวคู่แข่ง ทั้งด้านการขายและการตลาดในช่องทางที่ดูแล ติดตามการชำระเงิน วางบิล เก็บเช็คหรือโอนเงินสดตามระยะเวลาที่กำหนด
  6. จัดทำรายงานขาย วิเคราะห์รายงานขาย และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
  7. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเข้าเยี่ยมลูกค้า

  ผลตอบแทน

  1. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
  2. ค่าคอมมิสชั่น
  3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
  4. ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกปฎิบัติงานนอกสถานที่)
  5. การฝึกอบรม
  6. ประกันสังคม

  สมัคร