วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สเตนเลส ชั้นนำที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเซีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

พันธกิจ

  • 1) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สเตนเลส ให้มีนวัตกรรมด้านการผลิต เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สเตนเลส ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
  • 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
  • 3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะนำความสามารถในการผลิตมาก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
  • 4) ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เคารพกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศร่วมพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน