Corporate Social Responsibility

บริษัท วี.อาร์.แฮนเดิลด์ จำกัด ได้ตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนมาโดยเสมอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการห้องน้ำรักสะอาด “ปลูกสำนึกอนามัย ใส่ใจรักสะอาด”

จุดเริ่มต้น ของโครงการห้องน้ำรักสะอาด

เริ่มจาก VRH มีแนวคิดจัดทำนโยบายในการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และคืนกำไรสู่สังคม ประกอบกับผลสำรวจห้องน้ำในปัจจุบัน ตามสถานศึกษาต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่มีสภาพที่ทรุดโทรม สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ระบบบำบัด ระบบต่างๆภายในห้องน้ำ มีปัญหา รวมถึงแปรเปลี่ยนเป็นแหล่งหมักหมมของเชื่อโรค ทำให้เกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีกับผู้ใช้ ผู้ที่อยู่แวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ จากปัญหาดังกล่าง VRH เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดี ให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาต่างๆ

ประกอบกับ VRH คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ ห้องครัวที่ทำจากสเตนเลสสตีล มาตรฐานสากล จึงได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ ร่วมกับ สถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน รวมถึงผู้คนในชุมชน ให้มาร่วมกันส่งเสริมสุขอนามัย ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และปลอดสารพิษ รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จากนวัตกรรมการคิดค้น ด้านการประหยัดน้ำของ VRH ท้ายที่สุดจึงได้เกิดเป็นรูปแบบของการออกแบบ พร้อมจัดสร้างอาคารห้องน้ำ สำหรับนักเรียน และผู้พิการ บริจาคให้กับสถานศึกษา ต่างๆที่เหมาะสม ภายติชื่อโครงการว่า “โครงการห้องน้ำรักสะอาด”

นิยาม “ห้องน้ำรักสะอาด”

“ห้องน้ำรักสะอาด” คือ ห้องน้ำที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่งเสริมให้ผู้ใช้ ใส่ใจให้ความสำคัญกับสุขอนามัยร่วมดูแลรักษาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกส่วน ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอกทัศนียภาพ ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

วัตถุประสงค์ โครงการห้องน้ำรักสะอาด

 • 1. เพื่อออกแบบ และจัดสร้างห้องน้ำ จัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ห้องน้ำ ที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ สุขอนามัย ให้กับสถานศึกษาต่างๆ ตามความเหมาะสม
 • 2. เพื่อสร้างสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดี ให้กับสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน
 • 3. เพื่อเป็นตัวอย่าง ในการจัดระบบ สุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดี ให้กับครู-อาจารย์ นักเรียน รวมถึงผู้คนในชุมชนนั้นๆ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ
 • 4. เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รู้จักแนวคิดในการประหยัดอย่างถูกวิธี
 • 5. เพื่อให้บริษัทฯ และพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาโครงการ เป็นการตอบแทน และคืนกำไรสู่สังคม

หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการห้องน้ำรักสะอาด

 • 1. บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด และ บริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จำกัด (หรือVRH)
 • 2. สถานศึกษา ที่มีความเหมาะสมและได้รับคัดเลือก (โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย)
 • 3. ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และชุมชน
 • 4. กระทรวงศึกษาธิการ
 • 5. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • 6. หน่วยงานบริหารชุมชน อาทิเช่น อบต. อบจ. เทศบาล เป็นต้น

ตัวอย่างโครงการห้องน้ำรักสะอาด

 • 1. โรงเรียนท่าเสา จ.สมุทรสาคาร โทร.034-471-001
 • 2. โรงเรียนบ้านสวนหลวง จ.สมุทรสาคร โทร.02-420-9119
 • 3. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี โทร.032-283-753 , 032-383-753
 • 4. โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง จ.สมุทรสาคร โทร.02-420-6860
 • 5. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี โทร.032-347-280
 • 6. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี โทร.032-347-280
 • 7. โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ จ.สมุทรสาคร โทร.034-479-317
 • 8. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี
 • 9. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี โทร.032-291-252
 • 10. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ จ.นครราชสีมา โทร.044-204-985-6
 • 11. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ จ.นครราชสีมา โทร.044-204-985-6
 • 12. โรงเรียนบ้างช่องกะพัด จ.ราชบุรี โทร.039-308-176
 • 13. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมจ.ราชบุรี โทร.032-291-252
 • 14. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี โทร.032-240-104
 • 15. โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม จ.สมุทรสาคร โทร.034-476-259
 • 16. โรงเรียนวัดแก่งหางแมว จ.จันทบุรี โทร.039-308-177
 • 17. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง โทร.035611-511
 • 18. โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จ.สมุทรสาคร โทร.034-476-401
 • 19. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี โทร.032-377-039
 • 20. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี โทร.032-337-302