ประกาศนีย์บัตรและรางวัล

นโยบายด้านคุณภาพ (ISO 9001)

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สเตนเลส และ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สแตนเลส ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง จึงได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

 • 1.บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการน้ำเสีย โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฏหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน และลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ
 • 2.พัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3.สื่อสารนโยบายดังกล่าว ให้แก่พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้รับทราบ และส่งเสริม ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ จากสเตนเลสคุณภาพสูง (304) มีคุณสมบัติพิเศษไม่เป็นสนิม คงทนต่อการใช้งาน พร้อมรูปแบบดีไซน์ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกสารเป็นของตนเองภายใต้ตราสินค้า VRH โดยสามารถจำแนกได้ 6 กลุ่ม คือ

 • - กกลุ่มก๊อกน้ำ และอุปกรณ์สำหรับก๊อกน้ำ
 • - กลุ่มฝักบัว และสายฉีดชำระ
 • - กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำ
 • - กลุ่มตะแกรง
 • - กลุ่มมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งประตู
 • - กลุ่มเคาท์เตอร์ อ่างล้างหน้าและห้องอาบน้ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีม R&D ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อทำการวิจัย พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสเตนเลส มายาวกว่า 40 ปี สร้างความมั่นใจและการยอมรับจากลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

ในด้านของเครื่องจักร บริษัทฯ มีการพัฒนาจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนเพิ่มเติมตลอดเวลา ตลอดทั้งการบำรุงดูแลรักษา เพื่อรองรับการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงผลของการผลิตที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ในด้านบุคลากร บริษัทฯถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรการพัฒนา บริษัทฯ จึงได้จัดวางระบบการฝึกอบรมเสริมทักษะความรุ้ให้เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ

รางวัลและมาตรฐานการผลิตต่างๆ ที่บริษัทได้รับมีดังต่อไปนี้

Bai Po Business Award 2010
ปี 2553 รางวัลการประกอบธุรกิจยอดเยี่ยมด้านการพัฒนา คิดค้น นวัตกรรม จากธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์


Business Excellence Award 2012
2555 รางวัลชนะเลิศธุรกิจยอดเยี่ยม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์


Prime Minister’s Export Award 2012
ปี 2555 รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ในสาขา Thai-Owned Brand จัดโดยกระทรวงพาณิชย์


มอก. 2066-2552
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ฝักบัวอาบน้ำ” เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดน้ำ


มอก. 2067-2552
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม .”ก๊อกน้ำ สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์” เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดน้ำ และปริมาณสารตกค้าง


ฉลากเขียว
สำหรับก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เพื่อแสดงถึงสินค้าที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าโดยทั่วไปหรือสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


Thailand Trust Mark/TTM
จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นเครื่องหมายสำหรับคุณภาพที่วางใจได้ สำหรับผู้ซื้อ ผู้บริโภคในระดับสูง


เอกลักษณ์ของ VRH คือ การพัมนานวัตกรรมการผลิตต่างๆ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของสินค้า เพิ่มความโดดเด่นด้วยการออกแบบโดยเฉพาะ SIGNATURE DESIGN ของ VRH ที่ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

 • - รางวัล REDDOT ปี 2010 จากประเทศเยอรมนี
 • - รางวัล Demark ประเทศไทยปี 2011, 2012, 2014
 • - รางวัล Gmark ประเทศญี่ปุ่น ปี 2011, 2014