คณะผู้บริหาร

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน VRH ตระหนักอยู่เสมอว่า ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสินค้า และบริการที่ดีเยี่ยม เป็นปัจจัยสำคัญ แห่งความสำเร็จของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯจึงมิได้หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังจะเห็นได้จากรางวัล และผลการรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนิ่อง ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมของบริษัทฯ

อันมีที่มาจากการระดมความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกฝ่าย ผสานเข้ากับเทคโนโลยี และระบบงานที่ทันสมัย ได้มาตรฐานในทุกๆด้านมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้อง เพื่อการเติบโตของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง

ในนามของ VRH ผมขอขอบพระคุณทุกลูกค้าทุกท่าน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การไว้วางใจในสินค้า พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของ VRH ด้วยดีเสมอมา

คุณ สุวี หทัยพันธลักษณ์
ประธานกรรมการบริษัท